jiejuefangan

2G 3G 4G 5G Gaýtalama üpjün ediji

Simsiz tehnologiýanyň indiki nesli kynçylyklar bilen baglanyşykly, ýöne bu tizligi haýallatmady.
Bu tehnologiýa maglumatlaryň ýokary derejesini, 4G LTE-den has pes gijä galmagy we öýjük sahypasynda enjamyň dykyzlygyny ep-esli ýokarlandyrmak ukybyna eýe.Gysgaça aýdanyňda, awtoulag datçikleri, IoT enjamlary we barha geljek nesil elektronikasy tarapyndan döredilen maglumatlaryň köpelmegine garşy iň oňat tehnologiýa.
Bu tehnologiýanyň hereketlendiriji güýji, öýjükli aragatnaşyk operatorlaryna şuňa meňzeş spektr bölünişi bilen has ýokary netijeliligi gazanmaga mümkinçilik berýän täze howa interfeýsi.Täze tor iýerarhiýasy, belli bir traffik zerurlyklaryna esaslanyp, köp görnüşli traffigi dinamiki paýlamaga mümkinçilik bermek bilen segmentli 5G torlary bilen işlemegi aňsatlaşdyrar.
"Bu, geçirijilik giňligi we gijä galmak barada" -diýdi.“Köp mukdarda maglumatlary nädip çalt alyp bilerin?Anotherene bir peýdasy, bu dinamiki ulgam, şonuň üçin maňa bir kanaly ýa-da köp zolakly kanallary baglamak meselesini halas edýär.Bu, programma baglylykda isleg boýunça geçişe meňzeýär.Bu näme.Şeýlelik bilen, öňki nesil standartyndan has çeýe.Mundan başga-da, kuwwaty has ýokary ”.
Bu, gündelik durmuşda, sport ýaryşlarynda, senagatda we ulagda täze amaly mümkinçilikleri açýar.Tompson: "Uçara ýeterlik datçik goýsam, oňa gözegçilik edip bilerin we maşyn öwrenmek ýaly bir programma bilen bir bölegiň, ulgamyň ýa-da prosesiň haçan abatlanmalydygyny ýa-da çalşylmalydygyna düşünip başlar" -diýdi.“Şeýlelikde, ýurtdan uçýan bir uçar bar we LaGuardia gonar.Duruň, kimdir biri gelip, ony çalşar.Bu gaty uly ýerüsti hereketlendiriji enjamlar we ulgamyň özüne seredýän magdan enjamlary üçin gidýär.Bu millionlarça dollarlyk enjamlaryň bölekleriniň iberilmegine garaşyp oturmazlygy üçin çökmeginiň öňüni almak isleýärsiňiz. Şol bir wagtyň özünde müňlerçe bölümden maglumat alarsyňyz. Bu köp zolakly giňligi talap edýär. çalt maglumat almak üçin pes gijä galmak. Eger yzyna öwrülip, ​​bir zat ibermek zerur bolsa, siz hem ony çalt iberip bilersiňiz. "
Bir tehnologiýa, köp ýerine ýetiriş 5G termini şu günler dürli usullarda ulanylýar.Iň umumy görnüşinde, bu täze hyzmatlary adaty howa interfeýsinde dolandyrmaga mümkinçilik berýän öýjükli simsiz tehnologiýanyň ewolýusiýasydyr diýip, Arm infrastruktura biznesi üçin simsiz marketing müdiri Kolin Aleksandr düşündirdi."Täze ýokary kuwwatly, pes gijikdirilen ýagdaýlar üçin 1 GGs-dan uzak aralyklara, şäherara we has giň ýaýlymda we 26-dan 60 GGs-a çenli millimetr tolkunly gatnaw üçin birnäçe bar we täze ýygylyklar bölünip berler."
“Geljekki nesil ykjam tor bileleşigi” (NGMN) we beýlekiler üçburçlugyň üç nokadynda ulanylyşy şekillendirýän bir bellik döretdiler - bir burç giň zolakly giň zolakly, beýlekisi aşa ygtybarly pes gijikdirme aragatnaşygy (URLLC).Aragatnaşyk maşynynyň görnüşi.Olaryň her biri zerurlyklary üçin düýbünden başga bir tor görnüşini talap edýär.
Aleksandr: "Bu, 5G üçin başga bir talaba, esasy ulgamy kesgitlemek talaplaryna eltýär" -diýdi."Esasy ulgam, bu dürli traffigiň görnüşlerini netijeli giňelder."
Ykjam ulgam operatorlarynyň, bulutdaky adaty hasaplaýyş enjamlarynda işleýän wirtuallaşdyrylan we konteýnerleşdirilen programma üpjünçiligini ulanyp, torlarynyň iň çeýe täzelenmegini we giňelmegini üpjün etmek üçin işleýändigini aýtdy.
URLLC trafik görnüşleri nukdaýnazaryndan bu programmalary indi bulutdan dolandyryp bolýar.Thisöne munuň üçin käbir dolandyryşlary we ulanyjy funksiýalaryny toruň gyrasyna, howa interfeýsine geçirmek zerur.Mysal üçin, howpsuzlyk we netijelilik sebäpli pes gijä galýan torlary talap edýän zawodlarda akylly robotlary göz öňünde tutuň.Aleksandryň pikiriçe, munuň üçin hasaplaýyş, saklamak, tizleşdirmek we maşyn öwrenmek mümkinçilikleri bolan gyrasy hasaplaýyş bloklary gerek bolar we käbir V2X we awtoulag amaly hyzmatlarynyň hemmesi meňzeş talaplara eýe bolmaz.
“Pes gijikdirme zerur bolan ýagdaýynda, gaýtadan işlemek V2X çözgütlerini hasaplamak we habarlaşmak üçin gaýtadan gyrada geçirilip bilner.Programma awtoulag duralgasy ýa-da öndürijini yzarlamak ýaly çeşmeleri dolandyrmak bilen baglanyşykly bolsa, hasaplama bulut hasaplamasy bolup biler. ”enjamda "-diýdi.
5G üçin dizaýn 5G çiplerini dizaýn etmek tabşyrylan dizaýn inersenerleri üçin, enigma içinde köp hereket edýän bölekler bar, hersiniň öz pikirleri bar.Mysal üçin, esasy stansiýalarda esasy meseleleriň biri elektrik energiýasy.
"Flex Logix" -iň baş direktory Geoff Tate: "Esasy stansiýalaryň köpüsi ösen ASIC we FPGA tehnologiýa düwünleri bilen bezelendir" -diýdi.“Häzirki wagtda olar köp güýç sarp edýän we köp ýer tutýan SerDes-iň kömegi bilen döredildi.ASIC-de programma üpjünçiligini gurup bilýän bolsaňyz, çalt sarp etmek üçin SerDes gerek däl we programmirläp boljak logika bilen ASIC-leriň arasynda has köp geçirijilik ukyby bar, sebäbi Xeons we Altera FPGA-ny goýup, energiýa sarp edişini we aýak yzyny azaldyp bilersiňiz. şol bir paket Şeýlelik bilen 100 esse köp geçirijilik giňligini alarsyňyz Esasy stansiýalar hakda gyzykly zatlar Ilki bilen tehnologiýany ösdürýärsiňiz, soň bolsa ony bütin dünýäde satyp we ulanyp bilersiňiz.Jübi telefony bilen dürli ýurtlar üçin dürli wersiýalary döredip bilersiňiz. ”
Esasy torda we bulutda ýerleşdirilen enjamlar üçin talaplar dürli-dürli.Esasy pikirleriň biri, programma üpjünçiligini dolandyrmagy aňsatlaşdyrýan we ulanylyş ýagdaýlaryny enjamlara aňsatlyk bilen portlaşdyrýan arhitekturadyr.
Arm OP Aleksandr: "OPNFV (Tor funksiýasyny wirtuallaşdyrmak üçin açyk platforma) ýaly wirtuallaşdyrylan konteýner hyzmatlaryny dolandyrmak üçin standartlaryň ekosistemasy möhüm" -diýdi.“Hyzmat orkestri arkaly ulgam elementleriniň we enjamlaryň arasyndaky traffigi dolandyrmak hem möhüm bolar.ONAP (Açyk tor awtomatlaşdyryş platformasy) muňa mysal bolup biler.Energiýa sarp etmek we enjamyň netijeliligi hem esasy dizaýn saýlawlarydyr. ”
Toruň gyrasynda talaplar pes gijä galmagy, ulanyjy derejesiniň ýokary geçirijiligini we az güýji sarp etmegi öz içine alýar.
Aleksandr: "Tizlendirijiler, umumy maksatly CPU tarapyndan hemişe gowy ulanylmaýan köp dürli hasaplama talaplaryny aňsatlyk bilen goldap bilmeli" -diýdi.Ölçemek ukyby örän möhümdir.ASIC, ASSP we FPGA-laryň arasynda aňsatlyk bilen ulalyp bilýän arhitektura goldawy hem möhümdir, sebäbi gyrasy hasaplamalar islendik ululykdaky torlarda we islendik enjamda paýlanar.Programma üpjünçiliginiň ulalmagy hem möhümdir. ”
5G, esasanam radiolaryň ýerleşýän ýerinde çipset arhitekturasynyň üýtgemegine sebäp bolup biler.Ron Lowman, LTE çözgütleriniň analog öň taraplary radioda, prosessorda ýa-da doly integrirlenende, dizaýn toparlary täze tehnologiýalara göçüp barýarka, şol öň taraplaryň adatça ilki çipden çykyp, soň bolsa yzyna gaýdyp geljekdigini aýtdy. .Tehnologiýanyň ösmegi bilen, Synopsys IoT Strategiki Marketing Dolandyryjysy.
Lowman: "5G-iň peýda bolmagy bilen, köp radiolaryň, has ösen tehnologiýalaryň we 12nm we ondan ýokary ýaly has çalt, has ösen tehnologiýa düwünleriniň integral komponentlerde möhüm rol oýnamagyna garaşylýar" -diýdi.“Munuň üçin analog interfeýsine girýän maglumat öwrüjileriniň sekuntda gigasamples alyp barmagy talap edilýär.Relokary ygtybarlylyk hem hemişe möhümdir.Açyk spektr we Wi-Fi ulanylyşy ýaly faktorlar ony öňkülerinden has kynlaşdyrýar.Ansat iş däl zatlaryň hemmesini çözmäge synanyşmak, maşyn öwrenmek we emeli intellekt käbir agyr işleri ýerine ýetirmek üçin amatly bolup biler.Bu bolsa öz gezeginde arhitektura täsir edýär, sebäbi ol diňe bir gaýtadan işlemegi däl, eýsem ýady hem ýükleýär. ”
Tompson Kadens hem muňa razy.“Has ýokary 802.11 ülňüleri we hatda käbir ADAS pikirleri üçin 5G ýa-da IoT ösdürenimizde, has az düwünlere geçmek bilen energiýa sarp edilişini azaltmaga, arzanrak bolmaga we öndürijiligi ýokarlandyrmaga synanyşýarys.Muny Russiýa Federasiýasynda görlen aladalaryňyz bilen deňeşdiriň "-diýdi.“Düwünler kiçelip barýarka IC-ler kiçelýär.IC-iň kiçi göwrüminden doly peýdalanmagy üçin has kiçi paketde bolmaly.Işleriň has kiçi we ykjam bolmagyna itergi bar, ýöne bu gowy zat däl. ”RF dizaýny üçin ”.“… Simulýasiýa arkaly, zynjyryň paýlanyşyna edýän täsiri barada kän alada etmeýärin.Mende bir bölek metal bar bolsa, biraz rezistora meňzeýär, ýöne ähli ýygylyklarda rezistora meňzeýär.Eger bu RF effekti bolsa, onda bu geçiriji liniýa, haýsy ýygylyga iberýändigime baglylykda başgaça görüner. Bu meýdanlar zynjyryň beýleki ýerlerinde dörär. Indi hemme zady biri-birine has ýakyn we haçan ýygnadym? edýär, baglanyşyk derejesi çalt ýokarlanýar. Kiçijik düwünlere baranymda, bu birikdiriş effektleri has aýdyň bolýar, bu hem ikitaraplaýyn naprýa .eniýeniň kiçidigini aňladýar. Şonuň üçin ses gaty uly täsir edýär, sebäbi enjamy peseltmeýärin. pes naprýa .eniýe, şol bir ses derejesi has täsirli. Bu meseleleriň köpüsi ulgam derejesinde 5G-de bar. "
Ygtybarlylyga täze üns Ygtybarlylyk simsiz aragatnaşykda täze many aldy, sebäbi bu çipler awtoulag, senagat we lukmançylyk goşundylarynda ulanylýar.Bu, köplenç simsiz aragatnaşyk bilen baglanyşykly däl, bu ýerde birikmäniň näsazlygy, öndürijiligiň peselmegi ýa-da hyzmaty bozup biljek başga bir mesele, adatça howpsuzlyk meselesi däl-de, oňaýsyzlyk hökmünde görülýär.
Fraunhofer EAS-yň dizaýn usullarynyň başlygy Roland Jahnke: "Funksional howpsuzlyk çipleriniň ygtybarly işlejekdigini barlamak üçin täze usullary tapmalydyrys" -diýdi.“Senagat hökmünde entek ýok.Häzirki wagtda ösüş prosesini düzmäge synanyşýarys.Bölekleriň we gurallaryň özara täsirine seretmeli we yzygiderliligi üpjün etmek üçin köp işimiz bar. "
Jahnke şu wagta çenli meseleleriň köpüsiniň ýekeje dizaýn ýalňyşlygy sebäpli ýüze çykandygyny aýtdy.“Iki ýa-da üç näsazlyk bar bolsa näme etmeli?Barlaýjy dizaýneriň nädogry bolup biljekdigini we näsazlyklaryň nirededigini dizaýnerine aýtmaly we dizaýn döwründe olary yzyna öwürmeli. ”
Howpsuzlyk üçin möhüm bazarlaryň köpüsinde bu uly meselä öwrüldi we simsiz we awtoulag bilen baglanyşykly uly mesele iki tarapdan üýtgeýänleriň sanynyň barha köpelmegi."Olaryň käbiri hemişe işlemek üçin döredilmeli" - diýip, Mortekiň söwda guramasy Oliwer King aýdýar.“Wagtyndan öň modellemek, zatlaryň nähili ulanyljakdygyny çaklap biler.Muny çaklamak kyn.Işleriň nähili işleýändigini görmek üçin wagt gerek bolar. ”
Oba ulgamy zerur.Şeýle-de bolsa, ýeterlik kompaniýalar 5G-iň hemmesiniň işlemegi üçin zerur infrastrukturany gurmak tagallalaryny esaslandyrmak üçin ýeterlik peýdasynyň bardygyny duýýarlar.
“Helic” -iň marketing boýunça wise-prezidenti Magdi Abadir, 5G bilen iň uly tapawudyň hödürlenýän maglumatlaryň tizligi boljakdygyny aýtdy.“5G sekuntda 10-dan 20 gigabaýt tizlikde işläp bilýär.Infrastruktura maglumat geçiriş tizliginiň görnüşini goldamaly we çipler bu gelýän maglumatlary gaýtadan işlemeli.100 GB-dan ýokary zolaklarda kabul edijiler we geçirijiler üçin ýygylygy hem göz öňünde tutmalydyr.Russiýa Federasiýasynda radarlar we şuňa meňzeşler üçin 70 GGs ýygylyga öwrenişdiler. ”
Bu infrastrukturany döretmek, elektroniki üpjünçilik zynjyrynda birnäçe baglanyşygy öz içine alýan çylşyrymly mesele.
Abadir: "Muny amala aşyrmak üçin aýdylýan jady, SoC-nyň RF tarapynda has köp integrasiýa etmäge synanyşýar" -diýdi.Analog ADC we DAC komponentleri bilen gaty ýokary nusga alma derejesi bilen integrasiýa.Hemme zat şol bir SoC-e birleşdirilmelidir.Integrasiýa gördük we integrasiýa meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk, ýöne bu hemme zady ulaldýar, sebäbi ýokary maksat goýýar we döredijileri ozal pikir edişinden has köp integrasiýa etmäge mejbur edýär.Hemme zady izolirlemek we goňşy zynjyrlara täsir etmezlik gaty kyn ".
Şu nukdaýnazardan seredeniňde, 2G esasan ses geçirişidir, 3G we 4G bolsa has köp maglumat geçirmek we has netijeli goldaw.Munuň tersine, 5G dürli enjamlaryň, dürli hyzmatlaryň we geçirijilik ukybynyň köpelmegini aňladýar.
“Achronix” -iň strategiki meýilleşdiriji we işewürligi ösdürmek boýunça hünärmeni Maýk Fitton: “Giňeldilen ykjam giň zolakly we pes gijä birikmek ýaly täze ulanyş modelleri geçirijilik ukybynyň 10x ýokarlanmagyny talap edýär" -diýdi.“Mundan başga-da, 5G V2X üçin esasanam 5G nesli üçin gaty möhüm bolar diýlip garaşylýar.5G Release 16-da V2X programmalary üçin gaty möhüm URLLC bolar.Tor görnüşli programma.
5G-iň nämälim geljegini meýilleşdirmek, köplenç 10x has köp geçirijilik ukyby, 5x gijä galmak we 5-10x has köp enjam bilen ajaýyp görnüşler hökmünde seredilýär.Bu, 5G spesindäki syýa gaty gury däldigi bilen çylşyrymlaşdyrylýar.Elmydama çeýeligi talap edýän we programma ukyplylygyna öwrülýän giç goşmaçalar bar.
“Bandokary geçirijilik giňligi we çeýeligiň zerurlygy sebäpli apparat maglumatlary baglanyşygynyň iki uly zerurlygyny göz öňünde tutsaňyz, bu size apparat we programma üpjünçiliginiň arasynda has programmirleme mümkinçiligi bolan belli bir SoC ýa-da ASIC gerek boljakdygyny aňladýar.... şu gün her 5G platformasyna seretseňiz, hemmesi FPGA-lara esaslanýar, sebäbi diňe girişini görmeýärsiňiz.Belli bir wagt, esasy simsiz OEM-leriň has tygşytly we optimallaşdyrylan programma üpjünçiligi ASIC güýjüne geçmegi ähtimal, ýöne çykdajylary we güýji sarp etmegi azaltmak üçin çeýeligi we hereketlendirijini talap edýär.Gerek ýerinde çeýeligi saklamak (FPGA-larda ýa-da oturdylan FPGA-larda), iň pes çykdajylara we energiýa sarp edilişine ýetmek üçin mümkin boldugyça işlemek. "
Tate of Flex Logix hem muňa razy.“Bu ugurda 100-den gowrak kompaniýa işleýär.Spektr başga, protokol başga, ulanylýan çipler başga.Gaýtalama çipi, eFPGA-nyň has gymmatly ýeri bolup biljek binanyň diwarlarynda has çäkli bolar. "
Baglanyşykly hekaýalar 5G-a çenli gaýaly ýol Bu täze simsiz tehnologiýa näderejede gider we haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?Simsiz synag täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar 5G we beýleki täze simsiz tehnologiýalaryň peýda bolmagy synagy hasam kynlaşdyrýar.Simsiz synag mümkin bolan çözgütleriň biridir.Tehniki gepleşik: Täze simsiz standart 5G, tehnologiýa pudagy üçin nämäni aňladýar we öňde nähili kynçylyklar bar.5G synag enjamlary ýaryşy başlaýar Simsiz tehnologiýanyň indiki nesli henizem ösdürilýär, ýöne enjam satyjylary synag enjamlarynda 5G synamaga taýyn.
Senagat garrylygyň ygtybarlylyga nähili täsir edýändigine düşünmekde öňegidişlik gazandy, ýöne has köp üýtgeýjini düzetmegi kynlaşdyrýar.
Topar 2D materiallaryň potensialyny, 1000 gatly NAND ýadyny we zehinleri işe almagyň täze usullaryny öwrenýär.
Geterogen integrasiýa we öňdäki düwünlerde dykyzlygyň ýokarlanmagy IC öndürmek we gaplamak üçin käbir kyn we kyn kynçylyklary döredýär.
Prosessor tassyklamasy deňeşdirilýän ululykdaky ASIC-den has kyn we RISC-V prosessorlary başga bir çylşyrymly gatlak goşýar.
127 başlangyç, maglumat merkeziniň birikmesi, kwant hasaplamasy we batareýalary bilen ep-esli serişde toplap, 2,6 milliard dollar toplady.
Senagat garrylygyň ygtybarlylyga nähili täsir edýändigine düşünmekde öňegidişlik gazandy, ýöne has köp üýtgeýjini düzetmegi kynlaşdyrýar.
Geterogen dizaýnlar, dürli ulanylyş ýagdaýlarynda termiki gabat gelmezlik çalt garramakdan başlap, çişirilişe we ulgamyň näsazlygyna çenli hemme zada täsir edip biler.
Täze ýat standarty ep-esli peýdalary goşýar, ýöne henizem gymmat we ulanmak kyn.Bu üýtgäp biler.


Iş wagty: 16-2023-nji mart