täzelikler

Senagat habarlary

 • Uzak aralyk gaýtalaýjylary professional öndüriji

  2006-njy ýyldan bäri Kingtone Hytaýda ýerleşýän professional gaýtalaýjy öndüriji.Qualityokary hilli ykjam signal gaýtalaýjylaryny üpjün etmäge ünsi jemläp, bu pudakda ynamdar marka boldular.Önümleriniň arasynda GSM 2G, 3G, 4G we hatda 5G torlary üçin gaýtalaýjylar bar.Thei ...
  Koprak oka
 • “Smart Repeater” bazary barada giňişleýin görnüş

  “Smart Repeater” bazary barada jikme-jik gözleglerden soň, hasabatymyzyň 2023-nji ýylda täze mümkinçilikleri ele almaga kömek edip biljekdigine ynanýarys. Nusgalar bar.Bu hasabatda aşakdaky oýunçylar bar: Nextivity MaxComm Huaptec JDTECK Quanzhou Kingtone Optic & Electronic Technology SmoothTalker Ste ...
  Koprak oka
 • Gepleşikler we gaýtalaýjylar üçin litiý batareýalaryny saklamak we ulanmak boýunça görkezmeler

  A. Lityum batareýasyny saklamak boýunça görkezmeler 1. Lityum-ion batareýalary ýangyndan we ýokary temperaturadan uzak, gurak, şemalladylýan gurşawda saklanmalydyr.Batareýany saklamagyň temperaturasy-10 ° C ~ 45 ° C, 65 ± 20% Rh aralygynda bolmaly.2. Saklaýyş naprýa .eniýesi we güýji: naprýa .eniýe ~ (standart ...
  Koprak oka
 • “KingTone” ýokary öndürijilikli öýjükli jübi telefonynyň signal berijisi tarapyndan binanyňyz üçin has gowy öýjükli telefon örtügi

  Binanyňyz üçin näme üçin öýjükli signal güýçlendiriji gerek?Sement, kerpiç we polat ýaly ulanylýan binalaryň gurluşyk materiallary köplenç öýjük diňinden iberilýän öýjükli signalyň öňüni alýar, signalyň binanyň içine girmegini çäklendirýär ýa-da düýbünden gadagan edýär.Öýjükli signal köplenç fizika bilen petiklenýär ...
  Koprak oka
 • Antennany elektrik düzmek

  Antennany elektrik düzmek

  Atlaryň käbir düşündirişi: RET: Uzakdan elektrik plitka RCU: Uzakdan dolandyryş bölümi CCU: Merkezi dolandyryş bölümi Mehaniki we elektrik taýdan düzülen antennalar 1.1 Mehaniki peselme, şöhläniň örtügini üýtgetmek üçin antenanyň fiziki egilme burçunyň gönüden-göni sazlanmagyny aňladýar.Elektrik d ...
  Koprak oka
 • Sanly “walkie-talkie” bilen “analog walkie-talkie” -iň arasyndaky tapawut

  Sanly “walkie-talkie” bilen “analog walkie-talkie” -iň arasyndaky tapawut

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, “walkie-talkie” simsiz interkom ulgamynyň esasy enjamydyr.“Walkie-talkie” simsiz aragatnaşyk ulgamynda ses geçirişiniň baglanyşygy hökmünde çykyş edýär.Sanly “walkie-talkie” ýygylyk bölünişine köp giriş (FDMA) we wagt bölünişine birnäçe aksiýa bölünip bilner ...
  Koprak oka
 • 5G bilen, henizem hususy torlar gerekmi?

  5G bilen, henizem hususy torlar gerekmi?

  2020-nji ýylda 5G tor gurluşygy çalt zolaga girdi, jemgyýetçilik aragatnaşyk ulgamy (mundan beýläk jemgyýetçilik ulgamy diýlip atlandyrylýar) görlüp-eşidilmedik ýagdaý bilen çalt ösýär.Recentlyakynda käbir habar beriş serişdeleri jemgyýetçilik ulgamlary bilen deňeşdirilende hususy aragatnaşyk netwo ...
  Koprak oka
 • Öz-özüňi tolgundyrmak bilen näme edip bileris?

  Öz-özüňi tolgundyrmak bilen näme edip bileris?

  Öz-özüňi tolgundyrmak bilen näme edip bileris?Jübi signalyny gaýtalaýan öz-özüňi tolgundyrmak näme?Öz-özüňi tolgundyrmak, gaýtalaýjy tarapyndan güýçlendirilen signalyň ikinji güýçlendirmek üçin kabul ediş nokadyna girýändigini, güýç güýçlendirijiniň doýgun ýagdaýda işlemegini aňladýar.Gaýtalaýjy öz-özüni ...
  Koprak oka
 • DB, dBm, dBw nädip düşündirmeli we hasaplamaly ... olaryň arasynda näme tapawut bar?

  DB, dBm, dBw nädip düşündirmeli we hasaplamaly ... olaryň arasynda näme tapawut bar?

  DB, dBm, dBw nädip düşündirmeli we hasaplamaly ... olaryň arasynda näme tapawut bar?dB simsiz aragatnaşykda iň esasy düşünje bolmaly.köplenç “geçiriş ýitgisi xx dB”, “geçiriş güýji xx dBm”, “antenanyň girdejisi xx dBi” diýýäris ... Käwagt bu dB X bulaşyp, hatda ...
  Koprak oka
 • Huawei Harmony OS 2.0: Ine, bilmeli zatlaryňyz

  Huawei Harmony OS 2.0: Ine, bilmeli zatlaryňyz

  Huawei Harmony OS 2.0 näme etjek bolýar?Meniň pikirimçe, IoT (Internet of Things) operasiýa ulgamy näme?Temanyň özi barada aýdylanda bolsa, onlaýn jogaplaryň köpüsine nädogry düşünilýär diýip bileris.Mysal üçin, hasabatlaryň köpüsi enjamda işleýän Har we ...
  Koprak oka
 • 5G bilen 4G arasynda näme tapawut bar?

  5G bilen 4G arasynda näme tapawut bar?

  5G bilen 4G arasynda näme tapawut bar?Şu günki hekaýa formula bilen başlaýar.Bu ýönekeý, ýöne jadyly formula.Simpleönekeý, sebäbi diňe üç harp bar.Geň galdyryjy, sebäbi aragatnaşyk tehnologiýasynyň syryny öz içine alýan formula.Formula: Maňa rugsat beriň ...
  Koprak oka
 • Dünýäni üznüksiz birleşdirýän 2021-nji ýylda iň oňat gezelenç

  Dünýäni üznüksiz birleşdirýän 2021-nji ýylda iň oňat gezelenç

  2021-nji ýylda iň oňat “Walkie talkie” - dünýäni bökdençsiz birleşdirýän Iki taraplaýyn radiolar ýa-da “talkie-talkies” taraplaryň arasyndaky aragatnaşyk usullaryndan biridir.Jübi telefony hyzmaty tegmilli bolanda, olara bil baglap bilersiňiz, biri-biri bilen aragatnaşyk saklap bilerler we ýabany ýerde galmak üçin möhüm gural ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2