jiejuefangan

Habarlar

 • Öý we ofis üçin iň oňat öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji gözleýärsiňizmi?

  Öý we ofis üçin iň oňat öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji gözleýärsiňizmi?Jübi signalyny güýçlendiriji bar bolan gowşak signaly alýar, öýjükli telefon signalyny güýçlendirmek we öýde ýa-da ofis ýerlerinde gowşak signallary gowulandyrmak üçin güýçlendirýär.“Kingtone” 20-den gowrak modeli öý üçin meşhur öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji we ...
  Koprak oka
 • Gepleşikler we gaýtalaýjylar üçin litiý batareýalaryny saklamak we ulanmak boýunça görkezmeler

  A. Lityum batareýasyny saklamak boýunça görkezmeler 1. Lityum-ion batareýalary ýangyndan we ýokary temperaturadan uzak, gurak, şemalladylýan ýerde saklanmalydyr.Batareýany saklamagyň temperaturasy -10 ° C ~ 45 ° C, 65 ± 20% Rh aralygynda bolmaly.2. Saklaýyş naprýa .eniýesi we güýji: naprýa .eniýe ~ (standart ...
  Koprak oka
 • KingTone ýokary öndürijilikli öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji tarapyndan binanyňyz üçin has gowy öýjükli telefon örtügi

  Binanyňyz üçin näme üçin öýjükli signal güýçlendiriji gerek?Sement, kerpiç we polat ýaly ulanylýan binalaryň gurluşyk materiallary köplenç öýjük diňinden iberilýän öýjük signalyny bloklaýar, signalyň binanyň içine girmegini çäklendirýär ýa-da düýbünden gadagan edýär.Öýjükli signal ýygy-ýygydan fizika bilen petiklenýär ...
  Koprak oka
 • How many ohms is the resistance value of Category 5E (cat 5e) cable?

  5E kategoriýa (pişik 5e) kabeliň garşylyk bahasy näçe ohm?

  Tor kabeliniň materialyna baglylykda garşylyk gymmaty başga.1. Mis bilen örtülen polat tor kabeli: 100 metre garşylyk takmynan 75-100 ohm.Bu kabel bazardaky iň arzan kabel hem-de aragatnaşygyň täsiri gaty gowy däl.2. Mis bilen örtülen alýumin tor ...
  Koprak oka
 • Electrically Tuning Antenna

  Antennany elektrik taýdan düzmek

  Atlaryň käbir düşündirişi: RET: Uzakdan elektrik örtügi RCU: Uzakdan dolandyryş bölümi CCU: Merkezi dolandyryş bölümi Antennalary mehaniki we elektrik taýdan sazlamak 1.1 Mehaniki çökgünlik, şöhläniň örtügini üýtgetmek üçin antenanyň fiziki egilme burçuny göni sazlamagy aňladýar.Elektrik d ...
  Koprak oka
 • The difference between digital walkie-talkie and analog walkie-talkie

  Sanly “walkie-talkie” bilen “analog walkie-talkie” -iň arasyndaky tapawut

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, “walkie-talkie” simsiz interkom ulgamynyň esasy enjamydyr.“Walkie-talkie” simsiz aragatnaşyk ulgamynda ses geçirişiniň baglanyşygy hökmünde çykyş edýär.Sanly “walkie-talkie” -ni ýygylyk bölünişine (FDMA) we wagt bölünişine birnäçe aksiýa bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • A quick overview of the global 5G spectrum

  Global 5G spektrine gysgaça syn

  Global 5G spektrine gysgaça syn Häzirki wagtda dünýädäki 5G spektriň iň soňky ösüşi, bahasy we paýlanyşy: (islendik nädogry ýer, meni düzediň) 1.China Ilki bilen, dördüsiniň 5G spektrine bölünişine seredeliň esasy içerki operatorlar!China Mobile 5G freq ...
  Koprak oka
 • With 5G, do we still need private networks?

  5G bilen, henizem hususy torlar gerekmi?

  2020-nji ýylda 5G tor gurluşygy çalt zolaga girdi, jemgyýetçilik aragatnaşyk ulgamy (mundan beýläk jemgyýetçilik ulgamy diýlip atlandyrylýar) görlüp-eşidilmedik ýagdaý bilen çalt ösýär.Recentlyakynda käbir habar beriş serişdeleri jemgyýetçilik ulgamlary bilen deňeşdirilende hususy aragatnaşyk netwo ...
  Koprak oka
 • What can we do when repeater self-excitation?

  Öz-özüňi tolgundyrmakda näme edip bileris?

  Öz-özüňi tolgundyrmakda näme edip bileris?Jübi signalyny gaýtalaýan öz-özüňi tolgundyrmak näme?Öz-özüňi tolgundyrmak, gaýtalaýjy tarapyndan güýçlendirilen signalyň ikinji derejeli güýçlendirmek üçin kabul ediş nokadyna girýändigini, güýç güýçlendirijiniň doýgun ýagdaýda işlemegini aňladýar.Gaýtalaýjy öz-özüni ...
  Koprak oka
 • How to explain and calculate dB, dBm, dBw…what is the difference between them?

  DB, dBm, dBw nädip düşündirmeli we hasaplamaly ... olaryň arasynda näme tapawut bar?

  DB, dBm, dBw nädip düşündirmeli we hasaplamaly ... olaryň arasynda näme tapawut bar?simsiz aragatnaşykda dB iň esasy düşünje bolmaly.köplenç “geçiriş ýitgisi xx dB”, “geçiriş güýji xx dBm”, “antenanyň girdejisi xx dBi” diýýäris ... Käwagt bu dB X bulaşyk bolup biler we hatda ...
  Koprak oka
 • Huawei Harmony OS 2.0: Here is all you need to know

  Huawei Harmony OS 2.0: Ine, bilmeli zatlaryňyz

  Huawei Harmony OS 2.0 näme etjek bolýar?Meniň pikirimçe, IoT (Internet of Things) operasiýa ulgamy näme?Temanyň özi barada aýdylanda bolsa, onlaýn jogaplaryň köpüsine ýalňyş düşünilýär diýip bileris.Mysal üçin, habarlaryň köpüsi enjamda işleýän Har-a we Har ...
  Koprak oka
 • What is the difference between 5G and 4G?

  5G bilen 4G arasynda näme tapawut bar?

  5G bilen 4G arasynda näme tapawut bar?Şu günki hekaýa formula bilen başlaýar.Bu ýönekeý, ýöne jadyly formula.Simpleönekeý, sebäbi diňe üç harp bar.We geň galdyryjy, sebäbi aragatnaşyk tehnologiýasynyň syryny öz içine alýan formula.Formula: Maňa öňki ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3