bg-03

Çözgütler

 • Kingtone gaýtalaýjy ýerli dolandyryş we uzakdan gözegçilik funksiýalary bar

  Controlerli dolandyryş Bu funksiýa saýtda güýçlendiriji ýagdaýy işe girizen ýa-da barlanda ulanylýar.Booster RS-232 kabelini ulanyp, noutbuga birikdirildi.Operatorlar sazlap bilerler, girdeji, duýduryş parametrleri we ş.m. ýaly parametrleri barlap bilerler, birikme we OMT hakda has giňişleýin maglumat üçin OMT Ulanyjy gollanmasyna serediň ...
  Koprak oka
 • Signal gaýtalaýjy güýçlendiriji güýçlendiriji gurnama habarnamasy

  Saýtyň gözlegi Signal gaýtalaýjy güýçlendiriji güýçlendiriji gurmazdan ozal, gurnaýjy taslama jogapkär adam bilen habarlaşmaly, gurnama ýerinde gurnalan şertleriň bardygyna düşünmeli.Aýratynam şulary öz içine alýar: Gurnama meýdançasy, daş-töweregi (Temperatura we çyglylyk), powe ...
  Koprak oka
 • Gurluşygyň örtügini gowulandyrmak taslamasynda UHF TETRA

  Kingtone 2011-nji ýyldan bäri dürli tehnologiýalar üçin ýapyk örtük çözgütlerini ýerleşdirýär: öýjükli telefon (2G, 3G, 4G), UHF, TETRA… we dürli gurşawda, Metro desgalaryna, howa menzillerine, awtoulag duralgalaryna, uly binalara, bentlere we tunellere, demir ýol we ýol.TETR ...
  Koprak oka
 • 4G LTE ýygylyk toparlary FDD & TDD

  LTE quygylyk Bölümi Duplex (FDD) üçin jübüt spektrde we Wagt Bölümi Duplex (TDD) üçin jübüt spektrde işlemek üçin işlenip düzüldi.Iki taraplaýyn aragatnaşygy ýeňilleşdirmek üçin LTE radio ulgamy üçin, enjamyň iberilmegi we yzyna iberilmegi üçin iki taraplaýyn shemany durmuşa geçirmeli ...
  Koprak oka
 • Süýüm optiki signal gaýtalaýjy üçin konfigurasiýalar

  Süýüm optiki signal gaýtalaýjy üçin konfigurasiýalar nähili?Nokatdan-nokada-konfigurasiýa Her uzakdaky bölüm bir optiki süýüme birikdirildi.Singleeke süýüm bir wagtyň özünde ýokary göterilişi we baglanyşygy goldaýar.Bu konfigurasiýa, sanyny göz öňünde tutup, iň oňat päsgelçilik immunitetini we ygtybarlylygyny berýär ...
  Koprak oka
 • Signal gaýtalaýjy öz-özüňi tolgundyrmak meselesine gabat gelende nädip etmeli?

  Signal gaýtalaýjy öz-özüňi tolgundyrmak näme?Köp çözgüt signal gaýtalaýjy gurlanda öz-özüňi tolgundyrmak meselesini çözer.Öz-özüňi tolgundyrmak, gaýtalaýjy tarapyndan güýçlendirilen signalyň ikinji güýçlendirmek üçin kabul ediş nokadyna girýändigini, netijede güýç güýçlendirijiniň doýgun st-de işlemegini aňladýar ...
  Koprak oka
 • Öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji açyk antennany nädip saýlamaly?

  Öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji açyk antennany nädip saýlamaly?Jübi telefonyňyzy ulanyň, emlägiňizden daşarda näçe bar alyp boljakdygyny bilmek aňsat.Güýçlendirijiniň daşardan gowy we durnukly signal alyp biljekdigine göz ýetirmek üçin açyk antennany oturtmak üçin gowy signal çeşmesini tapmak gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Oba ýerlerinde öýjükli telefon signalyny nädip gowulandyryp bolar?

  Oba ýerlerinde öýjükli telefon signalyny almak näme üçin kyn?Şonuň üçin köpümiz günüň geçmegine kömek etmek üçin jübi telefonlarymyza bil baglaýarys.Olary dostlarymyz we maşgalaňyz bilen aragatnaşykda bolmak, gözleg, iş e-poçta ibermek we adatdan daşary ýagdaýlar üçin ulanýarys.Güýçli, ygtybarly öýjükli telefon signalynyň bolmazlygy ...
  Koprak oka
 • KingTone tunelleri örtmek çözgütleri bilen üpjün etdi

  KingTone tunelleri örtmek çözgütleri bilen üpjün etdi

  Boýuň çäklendirilmegi we uzynlygy sebäpli tunelleriň örtülmegi operatorlar üçin hemişe kyn mesele.Tuneliň aýratynlyklary, gurşawy üpjün etmegiň usullaryny çäklendirýär.Metro ýa-da otly tunelleri adatça dar we ýokarky tarapy pes;ýol tunellerinde uly baş otagy we s ...
  Koprak oka
 • GSM, DCS, WCDMA, LTE 2G 3G 4G üçin Kingtone / Jimtom öýjükli tor ICS gaýtalaýjy ulgamy

  GSM, DCS, WCDMA, LTE 2G 3G 4G üçin Kingtone / Jimtom öýjükli tor ICS gaýtalaýjy ulgamy

  ICS Gaýtalaýjy (Päsgelçilikleri ýatyrmak ulgamy), DSP (Sanly signallary gaýtadan işlemek) arkaly hakyky wagtda Donor we Örtük antennalarynyň arasynda RF seslenmesiniň yrgyldamasy sebäpli ýüze çykýan päsgelçilik signallaryny awtomatiki kesgitläp we ýatyryp bilýän bir zolakly RF gaýtalaýjy görnüşidir. tehnologiýa ...
  Koprak oka
 • Içerki gurşaw üçin Kingtone öýjükli gaýtalaýjy

  Içerki gurşaw üçin Kingtone öýjükli gaýtalaýjy

  “Kingtone Repeater Systems” binada nähili işleýär?Tomuň giňişligine ýa-da beýleki elýeterli ýerlere ýerleşdirilen ýokary girdejili antennalar arkaly, bir binanyň içine girenimizde ep-esli gowşaýan daşarky signallaryň iň gowşaklaryny hem alyp bileris.Bu, antennalarymyzy ýerli ulgam üpjünçiligine gönükdirmek arkaly amala aşyrylýar ...
  Koprak oka
 • Nebit ýatagynyň örtügi çözgütleri

  Nebit ýatagynyň örtügi çözgütleri

  Oilfield coverage solutions ,For more details,please contact us via email: info@kingtone.cc
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2