jiejuefangan

Antennany elektrik taýdan düzmek

Atlaryň käbir düşündirişi:

 

Gaýtadan işlemek: Uzakdan elektrik örtügi

RCU: Uzakdan dolandyryş bölümi

CCU: Merkezi dolandyryş bölümi

 

  1. Mehaniki we elektrik taýdan düzülen antennalar

1.1 Mehaniki çökgünlik, şöhläniň örtügini üýtgetmek üçin antenanyň fiziki egilme burçuny göni sazlamagy aňladýar.Elektrik togtadylmagy, antennanyň fiziki ýagdaýyny üýtgetmän, antenanyň fazasyny üýtgetmek arkaly şöhläniň örtügini üýtgetmegi aňladýar.

1.2 Elektrik sazlaýjy antennany sazlamagyň ýörelgeleri.

Dik esasy şöhle antenanyň örtügine ýetýär we aşak düşýän burçuň sazlanmagy esasy şöhläniň örtügini üýtgedýär.Elektrik sazlaýjy antenna üçin, fazanyň üýtgeýjisi dik esasy şöhläniň aşak egilmegini gazanmak üçin antenna massiwinde her şöhlelenýän element tarapyndan alnan güýç signalynyň fazasyny üýtgetmek üçin ulanylýar.Jübi aragatnaşygynda radar tapgyrlaýyn massiw tehnologiýasyny ulanmak.

Elektron çökgünligiň ýörelgesi, kolinar massiw antenna elementiniň fazasyny üýtgetmek, dik komponentiň amplitudasyny we gorizontal komponenti üýtgetmek we antennanyň dik göni çyzgysyny düzmek üçin birleşýän komponentiň meýdan güýjüni üýtgetmekdir. aşak.Antennanyň her ugrunyň meýdan güýji şol bir wagtyň özünde köpelýär we azalýar, şonuň üçin antenna nagşynyň egilme burçy üýtgedilenden soň kän üýtgemezligi, esasy lob ugrundaky örtük aralygy gysgaldylmagy we şol bir wagtyň özünde, hyzmat edýän öýjük pudagynda ähli ugurly nagyş azalýar.Sebit, ýöne päsgelçilik ýok.

Elektrik taýdan düzülen antenna, titremäniň ýolunyň üýtgemegine ýetmek üçin, hereketlendirijiniň fiziki gurluşynda titremäniň zynjyryny sazlaýar, aşak düşmek üçin iýmit torunyň uzynlygyny üýtgedip, her titremäniň iýmit fazasyny üýtgedýän faza üýtgeýjisidir. antenanyň şöhlesi

2. Antennany elektrik taýdan düzmek

gurluşyk:

Antennanyň gurnama oturgyjynyň azimut we burç burçy mehaniki tarapyndan dolandyrylýar.

Antennanyň burç burçy faza burçuny sazlamak arkaly sazlanýar.

Simli uzakdan dolandyrmak

Adatça esasy stansiýa gözegçisini RS485, RS422 arkaly birleşdirýär we gözegçilik ediji uzakdan dolandyryş merkezini sim ýa-da simsiz birikdirýär.

Simsiz birikme

Adatça simsiz aragatnaşyk komponentiniň üsti bilen dolandyryş merkezi bilen göni baglanyşyk bolýar.

 

2.1 gurluş

2.2 Antenalar

Uzakdan elektrik egilmek antennasy antenadan we uzakdan dolandyryş bölüminden (RCU) durýar.Elektrik sazlaýjy antennanyň yzygiderli sazlanyp bilinýän elektrik toguny gazanmagynyň sebäbi, mehaniki taýdan sazlanyp bilinýän köp kanally fazaly üýtgeýjini ulanmak, enjam bir giriş we köp çykyş, mehaniki geçiriş mehanizminiň üsti bilen bir wagtda çykyş signal fazasyny üýtgedip biler ( yrgyldamanyň ýoluny üýtgediň).Soňra uzakdan dolandyrmak uzakdan dolandyryş bölümi (RCU) arkaly amala aşyrylýar.

Fazany üýtgedijini diňe iki görnüşe bölmek bolar: tapawut, hereketlendirijiniň aýlanmagy, elektrik geçirijisiniň uzynlygyny sazlamak ýa-da mediýanyň ýerleşýän ýerini sazlamakdyr.

 

Elektrik sazlaýjy antenna

 

Antennanyň içi aşakdaky ýaly:

 

2.3 RCU (Uzakdan dolandyryş bölümi)

RCU hereketlendiriji motordan, dolandyryş zynjyryndan we geçiriş mehanizminden durýar.Dolandyryş zynjyrynyň esasy wezipesi dolandyryjy bilen aragatnaşyk saklamak we hereketlendiriji motory dolandyrmakdyr.Sürüjiniň gurluşy, esasan, geçiriji çybyk bilen işledilip bilinjek dişli öz içine alýar, dişli hereketlendirijiniň aşagynda aýlananda, geçiriji çybyk çekilip bilner, şeýlelik bilen antenanyň aşaky eňňit burçuny üýtgeder.

RCU daşarky RCU-a bölünýär we içindäki RCU.

Gurlan RCU bilen RET antennasy, RCU-nyň eýýäm antenna gurnalandygyny we antenna bilen jaý paýlaşýandygyny aňladýar.

Daşarky RCU bilen RET antennasy, RCU gözegçisiniň antennanyň degişli ESC interfeýsi bilen ESC kabeliniň arasynda RCU gurmalydygyny we RCU antenna maskasynyň daşynda bolandygyny aňladýar.

Daşarky RCU gurluşyna has düşnükli düşünip biler, şonuň üçin daşarky RCU-ny tanatmaga rugsat ediň.Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, RCU-ny motoryň uzakdan dolandyryşy, bir giriş dolandyryş signaly, bir çykyş motor sürüjisi hökmünde düşünip bolar:

RCU içerki hereketlendiriji we dolandyryş zynjyry, düşünmek hökman däl;geliň, RCU-nyň interfeýsine göz aýlalyň.

RCU we RRU interfeýsi:

RET interfeýsi AISG dolandyryş liniýasynyň interfeýsi bolup, adatça, gurlan RCU diňe RRU-a birikmek üçin bu interfeýsi üpjün edýär.

RCU bilen antenanyň arasyndaky interfeýs, aşakdaky şekiliň ak bölegi antenna birikdirilen hereketlendiriji hereketlendiriji şahadyr.

RCU-nyň hereketlendirijini signal siminiň üsti bilen fazanyň üýtgemegine gözegçilik etmegiň ýerine antenanyň içindäki faza üýtgeýjisine gözegçilik etmek üçin hereketlendirijini gönüden-göni sürýändigi äşgärdir;RCU bilen antenanyň arasyndaky interfeýs signal sim gurluşy däl-de, mehaniki geçiriş gurluşydyr.

Daşarky RCU antenna interfeýsi

Ters jogap setiri birikdirilenden soň, RCU antenna birikdirilýär we Elektrik sazlaýjy antennasyna aşakdaky ýaly birikdirilýär:

2.4 AISG kabeli

Gurlan RCU üçin, antenna maskasynyň içinde birleşdirilenligi sebäpli, elektrik sazlaýjy antenna kabelini antenanyň (aslynda içerki RCU) we RRU arasynda birleşdirmek ýeterlikdir.RCU içerki ýa-da daşarky bolsun, RCU bilen RRU arasyndaky baglanyşyk AISG dolandyryş liniýasynyň üsti bilen amala aşyrylýar.

  1. AISG (antenna interfeýs standartlary topary) antenna interfeýsi üçin adaty guramadyr.Web sahypasyhttp://www.aisg.org.uk/,esasan esasy stansiýa antennalaryny we diň enjamlaryny uzakdan dolandyrmak üçin ulanylýar.
  2. AISG interfeýs spesifikasiýasyny we protokollary öz içine alýar we baglanyşykly interfeýs aragatnaşyk standartlaryny we aragatnaşyk proseduralaryny kesgitleýär.

 

2.5 beýleki enjamlar

 

Dolandyryş signalyny bölüji, birnäçe sürüjini paralel dolandyryş liniýasyna birikdirmek üçin ulanylýan enjam.Kabeliň üsti bilen birleşýär we birnäçe signallary birnäçe sürüjiden bölýär.Ningyldyrymdan goramak funksiýasyna eýedir we dolandyryş kabellerine aýratyn gözegçilik etmek üçin amatlydyr.Şeýle hem, esasy stansiýada üç antennany bir wagtda dolandyrmaga mümkinçilik bermek üçin bir portly kontrolleýeri uzaldyp biler.

 

Dolandyryş signalyny tussag ediji enjamy ýyldyrymdan goramak üçin degişli enjamlar ulgamyna girmek üçin ulanylýar, şol bir wagtyň özünde birnäçe işjeň signallary goraýar, ulgamy T kellesi arkaly dolandyrmak üçin sürüjini dolandyryş kabeli shemasy arkaly gönüden-göni dolandyrmak üçin amatly, bu tussag edijini ulanyp bilmersiňiz.Radio ýygylyk signallarynyň ýyldyrymdan goramak prinsipi düýbünden birmeňzeş däl.Artykmaç woltdan goramak arkaly gazanylýar.Antenna iýmitini tussag ediji bir zat däl, bulaşdyrmaň.

 

El bilen dolandyrylýan kontroller, meýdan düzedişleri üçin döredilen teklip edilýän gözegçilik edijidir.Paneldäki klawiaturany basyp, sürüjide birnäçe ýönekeý amallary ýerine ýetirip biler.Esasan, ähli funksiýalary kompýuterde synag programma üpjünçiligi bilen synap bolýar.Şeýle hem, uzakdan dolandyrmagyň zerurlygy bolmadyk ýerli dolandyryş funksiýalaryny ýerine ýetirmek üçin ulanylyp bilner.

 

Stol gözegçiligi, adaty şkafda gurlan uzakdan dolandyryjy gözegçilik.Ethernet arkaly ulgama birikdirilip, dolandyryş merkezindäki esasy stansiýanyň antenna enjamlaryny dolandyryp we dolandyryp bilýär.Bu gözegçiniň esasy wezipesi birmeňzeş, ýöne gurluşy birmeňzeş däl.Käbirleri 1U standart şassiden, käbir beýleki enjamlardan ýasalýar we soňra integral gözegçilik ediji etmek üçin birleşdirilýär.

 

Antenanyň ujy T-kellesi, iýmitlendirijiniň üsti bilen dolandyryş shemasynda antenna ujuna birikdirildi.Dolandyryş signalynyň modulýasiýasyny we demodulýasiýasyny, elektrik üpjünçiligini iýmitlendirmegi we ýyldyrymdan goramak funksiýasyny tamamlap biler.Bu shemada dolandyryş signalyny tutujy we dolandyryjy üçin uzyn kabel ýok edilýär.

 

Esasy stansiýa terminaly T kellesi, iýmitlendirijiniň üsti bilen dolandyryş shemasyndaky esasy stansiýa terminalyna birikdirilen enjamdyr.Dolandyryş signalynyň modulýasiýasyny we demodulýasiýasyny, elektrik üpjünçiligini iýmitlendirmegi we ýyldyrymy goramak funksiýasyny tamamlap biler.Minaranyň antennasynyň ujunyň t-kellesi bilen bilelikde ulanylýar, onda dolandyryş signalyny tutujy we dolandyryjy üçin uzyn kabel ýok edilýär.

 

Gurlan T-kelleli diň güýçlendirijisi, iýmitlendirijiniň üsti bilen gözegçilik shemasynda antennanyň golaýynda ýerleşdirilen, antenna ujy T-kellesi bilen içerde birleşdirilen diňiň güýçlendiriji.Antenna draýwerine birikdirilen AISG çykyş interfeýsi bar.“Rf” signalyny güýçlendirmek işini tamamlady, ýöne elektrik üpjünçiliginiň iýmitini we signal modulýasiýasyny we demodulýasiýa funksiýasyny hem ýerine ýetirip biler we ýyldyrymdan goramak zynjyryna eýe bolup biler.Şeýle diň 3G ulgamynda giňden ulanylýar.

 3.Elektrik sazlaýjy antennany ulanmak

3.1 esasy stansiýanyň RCU-ny nähili ulanýandygyny

RS485

PCU + Uzyn AISG kabeli

Aýratynlyk: diň güýçlendirijisinde, AISG uzyn kabelleriň üsti bilen PCU arkaly antennany sazlaň.

 

Esasy stansiýa gözegçilik signaly we DC signaly AISG köp ýadroly kabel arkaly RCU-a iberilýär.Esasy enjam bir RCU-ny uzakdan dolandyryp bilýär we birnäçe kaskadly RCU-ny dolandyryp bilýär.

 

Modulýasiýa we demodulýasiýa tertibi

Daşarky CCU + AISG kabeli + RCU

Aýratynlyklary: uzyn AISG kabeli ýa-da iýmitlendiriji arkaly antennany CCU arkaly sazlaň

 

Esasy stansiýa dolandyryş signalyny 2.176MHz OOK signalyna (baiOn-Off Keying, ASK modulirlemegiň aýratyn hadysasy bolan ikilik amplitudanyň açary) daşarky ýa-da gurlan BT arkaly modulirleýär we ony RF koaksial kabeli arkaly SBT-e geçirýär. DC signaly.SBT OOK signaly bilen RS485 signalynyň arasyndaky özara öwrülişi tamamlaýar.

 

 

3.2 Uzakdan elektrik düzmek antenna re modeimi

esasy usul, esasy stansiýa toruny dolandyrmak arkaly elektrik iberişine gözegçilik etmekdir.Dolandyryş maglumatlary esasy stansiýa toruny dolandyrmak arkaly esasy stansiýa iberilýär we esasy stansiýa dolandyryş signalyny RCU-a iberýär, elektrik modulirlenen antenanyň elektrik çökmek burçuny modulirlemek RCU tarapyndan tamamlanýar.Çep we sag taraplaryň arasyndaky tapawut, esasy stansiýanyň dolandyryş signalyny RCU-a ibermeginde bolýar.Çep tarap dolandyryş signalyny esasy stansiýa radio ýygylyk kabeli arkaly RCU-a, sag tarapy dolandyryş signalyny esasy stansiýa elektrik sazlaýyş porty arkaly RCU-a iberýär.

Aslynda, RCU-ny ulanmak başgaça.

 

3.3 RCU kaskady

Çözgüdi: SBT (STMA) + RCU + integrirlenen ulgam ýa-da RRU + RCU + integrirlenen ulgam

Her RRU / RRH-de diňe bir RET interfeýsi bar we bir / 2 RRU birnäçe öýjük açanda (RRU bölünişi), RCU kaskadly bolmaly.

ESC antennasyny antenanyň daşyna urmak belgisini el bilen çekip, el bilen sazlap bolýar.

3.4 Antenna kalibrlemesi

Antenanyň elektrik taýdan näderejede sazlanandygyny kesgitlemek üçin elektrik bilen düzülen antenna kalibrlenmeli.

ESC antennasy iki sany gysylan nokady bellemek üçin iň pes we iň ýokary burçlary goldaýar, ýöne kalibrleme buýrugyny alandan soň gul enjamy sürüjini ähli burç aralygynda herekete getirýär.Ilki bilen iki dykylan nokadyň arasyndaky aralygy ölçäň, soňra konfigurasiýa faýlyndaky umumy urgy deňeşdirilýär (konfigurasiýa we hakyky ýalňyşlyk 5% -iň içinde bolmaly).

 

4.AISG bilen elektrik bilen modulirlenen antenanyň arasyndaky baglanyşyk

AISG CCU we RCU arasyndaky interfeýsi we protokoly kesgitleýär.

 

 


Iş wagty: 03-2021-nji sentýabr