jiejuefangan

Bahalandyryş gollanmasynyň 5a bölümi: Propertyhli emläk synplaryna baha bermek - Telekommunikasiýa mastalary we simsiz geçiriş saýtlary - görkezmeler

GOV.UK-y nähili ulanýandygyňyza düşünmek, sazlamalaryňyzy ýada salmak we döwlet hyzmatlaryny gowulandyrmak üçin goşmaça gutapjyklar goýmak isleýäris.
Goşmaça gutapjyklary kabul etdiňiz.Goşmaça gutapjyklary ret etdiňiz.Gutapjyk sazlamalaryňyzy islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz.
Bu neşir baha berijiler tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir.Bu neşir üçin elýeterli bolmadyk içerki çeşmelere baglanyşyk bolup biler.
Bu synp telekommunikasiýa we ýaýlymyň ähli ugurlaryny öz içine alýar.Esasy ugurlar:
Bahalandyrmagyň usulyýeti üçin umumy jogapkärçilik, Milli baha beriş gullugynyň Jemgyýetçilik, ulag we telekommunikasiýa (UTT) toparyndadyr.Sebitleýin baha beriş bölümleri (RVU) ýokarda sanalan aýratyn sanaw ýazgylarynyň ähli görnüşlerine jogapkärdir (Barlag kynçylyklaryny döretmek, goldamak we çözmek).
Mast derejesini utgaşdyrmak topary (CCT) we UTT netijeli utgaşdyrmagy üpjün etmek üçin jogapkärdir.CCT mast gönüden-göni tehniki hyzmat ýa-da gurnama işleri üçin aragatnaşyk nokadydyr.CTT we UTT, gaýtadan baha bermek üçin baha bermegiň esasyny beýan edýän tejribe bellikleri bilen üpjün eder we reýting sanawynyň ömrüniň dowamynda zerur teklipleri berer.Durmuş işgärleri aşakdakylar üçin jogapkärçilik çekýärler:
Bahalandyrylýan hünäriň dört esasy elementi bar bolanda miras bar.Hünär, efemer däl-de, hakyky, aýratyn we peýdaly bolmaly.Principlesörelgeleriň jikme-jik ara alnyp maslahatlaşylmagyny baha beriş gollanmasynda tapyp bilersiňiz: 3-nji bölüm 1-nji bölüm - C bölüm miras (3-nji paragraf).
Mundan başga-da, mast genetikasyny döretmegi göz öňünde tutanyňyzda, ýurtdan daşary baha beriş düzgünleriniň (Telekommunikasiýa enjamlary) (Angliýa) 2000 (SI 2000 24 2421) düzgünleri ulanylmaly.Aşakdaky 5.2 bölüme serediň.
Telekom saýtlary miras synpy bolup, baha berilýän bölümiň adaty düzgünlerine tabyn bolup bilmez.Mirasyň bu görnüşlerine bellenen miras diýilýär.Reýting gollanmasyna serediň: 3-nji bölüm, 1-nji bölüm.
-Urduň daşyndaky bahalandyrmalar (Telekommunikasiýa enjamlary) (Angliýa) Düzgünnama 2000 (SI 2000 24 2421) 2000-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan güýje girdi. Bu diňe telekommunikasiýa enjamlary tarapyndan eýelenen telekommunikasiýa mirasyna degişlidir.Bu düzgün, diňe telekommunikasiýa enjamlary tarapyndan eýelenen bir sahypadaky ähli ulanyjylary jemlemäge mümkinçilik berýär.Bu ýagdaýlarda web sahypasynyň esasy operatory ýa-da “hemaýatkäri” salgyt salynýan kärendeçi hasaplanýar.Çäräniň düzgünleri diňe bir bilelikdäki kärhananyň düzümine girmeýän iki ýa-da has köp operatoryň eýeleýän desgalaryna degişlidir.
Merkezi inwentar üçin niýetlenen telekommunikasiýa enjamlary bar bolanda düzgünler möhümdir.Aşakdaky 5.5 bölüme serediň.
2001-nji ýylyň 1-nji aprelinde Uels üçin ýerli baha beriş sanawy babatynda daşary ýurt bahalandyrmalary (Telekommunikasiýa enjamlary) (Uels) Düzgünnamasy (SI 2000 No. 3383) güýje girdi.Angliýanyň düzgünlerinden tapawutlylykda aýdylýar, ýöne täsirini görkezýär.
.Okarda aýdylanlar, ýer eýelerini ýa-da öý eýelerini telekommunikasiýa işinde däl bolsa we telekommunikasiýadan başga maksatlar üçin ýerleri, binany ýa-da gurluşy eýeleýän bolsa, nyrhlar üçin jogapkärçilik çekmeýär.
Mysal üçin, hassahana telekom operatoryna ýol berse, hassahana esasy mirasdüşer bolup galýar, ýöne aýratyn aragatnaşyk mirasdüşeri döredilýär.Telekommunikasiýa ulanylyşy, diňe telekommunikasiýa enjamlary tarapyndan eýelenmeýän we esasan simsiz signallary ibermek ýa-da almak üçin ulanylmaýan esasy mirasdan tapawutly ulanylmagy sebäpli aýratyn miras döredýär.
Esasanam telegenetika üçin amatly.Onuň kesgitlemesi, diňe bir operatoryň ýa-da birnäçe operatoryň telekommunikasiýa enjamlary bilen meşgullanýan sahypa;We
Tele Aragatnaşyk Üstünligi ýerleşýän bolsa ýa-da öý eýesiniň telekommunikasiýa enjamlary üçin bir sahypa bermekden ýa-da işlemekden başga maksat bilen ulanýan gurluşy bolsa, jemlenmäge ýol berilmeýär.Öz telekommunikasiýa mirasy ýaýlym ýa-da ykjam telekommunikasiýa mirasyna degişlidir.Bu kesgitlenen çyzyk ýa-da süýüm kommutasiýasyna degişli däl.
Aýyrmak synagy esasy telekommunikasiýa mirasynyň bir bölegini dogry düzüp biljek telekommunikasiýa düwüniniň kadaly işlemeginde ulanylýan gurallaryň ýoklugyna üns bermeýär.
Şeýle-de bolsa, binanyň eýesi üçegi telekommunikasiýa üpjünçisine kärendesine alsa, üçegi saýtyň agzasy bolan aýratyn operatora tabşyrsa, sahypa üpjün edijisi esasy telekommunikasiýa mirasdüşeri bolar.Sahypanyň ähli ulanyjylary, sahypanyň baş üpjünçisiniň aragatnaşyk sanawyna goşulmalydyr.
Operatoreke-täk operator saýty, diňe bir operatoryň telekommunikasiýa signallaryny ýaýradýan ýa-da iberýän sahypasydyr.Iki aýry ulgam operatorynyň bilelikdäki kärhanasy, içindäki her bir operator üçin signallary ýaýradanda, ýekeje operator henizem bolup biler.Siteeke-täk operator saýty, sahypadan ýaýlym bermeýän üçünji tarap tarapyndan üpjün edilse-de bar.
Bilelikdäki däl kärhana operatorlary köp bolsa ýa-da üçünji tarap infrastruktura üpjün edijisi özüni ýaýlyma berse ýa-da ýaýlyma berse, telekommunikasiýa saýty umumy sahypa ýa-da “ýerleşdirilen sahypa” hasaplanar.SI 2000 No. 2421 ýa-da Uels No. 3383 öý eýesiniň kimdigini we şonuň üçin ölçenip boljak kärendeçiniň pikirine täsir etdi.
Degişli SI-de öý eýesiniň kesgitlemesi, sahypa paýy üçin töleg alýan ýa-da töleg almaga hukugy bolan telekommunikasiýa sahypasynyň üpjünçisiniň ýa-da operatorynyň ähli telekommunikasiýa mirasynyň salgyt töleýjisi boljakdygyny aňladýar.
Her bir operatoryň öz enjamlaryny (mysal üçin kabeller we ş.m.) gurluşa birikdirip, öz gondola / kabinetini gurýan adaty usul.
Tötänleýin giriş ulgamy ýa-da RAN paýlaşmagy goşmaça elektron (baha berilmedik) enjamlary gurmak arkaly gazanylýar.
Jübi operatory tötänleýin giriş torlary (MORANs) goşmaça birleşdirilmedik elektron enjamlaryny bilelikde gurýar, bu bir dürli enjamdan iki dürli ykjam operatordan ibermäge mümkinçilik berýär.
Saýt MORAN tehnologiýasyny ulanyp, şol bir bilelikdäki kärhananyň iki operatory tarapyndan ulanylanda, bu paýlaşma şertnamasyna hiç hili goşmaçalar girizilmeýär.
Eger telekommunikasiýa düwüninde merkezi reýting sanawy agenti görkezilen we merkezi reýting sanawy agenti kabul etmeýän telekommunikasiýa enjamlary bar bolsa, enjamlary “aýrylan enjam” hasaplanýar.Toplumdan aýryldy.Merkezi sanaw ulanyjylary, ýerleşdirilen sahypa baha berlende göz öňünde tutulmaly däldir.
Hoster eýeçiligindäki telekommunikasiýa enjamlarynyň merkezi sanawy ýekeje mirasy emele getirip biler.Bir dizaýnçy, esasy telekommunikasiýa dowamlylygynyň eýesi bolan başga bir dizaýnçy bilen bir sahypa paýlaşýar.
Merkezi inwentar eýesiniň enjamlary aýrylan enjam hasaplanylsa-da, onuň bolmagy SI 2421-e laýyklykda paýlaşylan desga laýyk bolar. Bu baha beriş birlikleriniň kesgitlenmegine täsir edýär we kärdäki ýaly operator / hyzmatdaş öý eýeleriniň sanyna baha berilmelidir. baha berilýär.
Mast uzakdan özbaşdak saýtdyr.Ulanyjylar ýer eýesi baly bilen birleşdirilip, merkezi sanaw balyna girizilýär.
Mast, elektrik diňi, suw diňi ýa-da ýangyç bekedi ýaly has uly telekom däl desganyň bir bölegidir.Ilkinji genetika diňe telekommunikasiýa ulgamynda ulanylmaýar, şonuň üçin SI 2421 ussasynyň düzgünleri ulanylmaýar.Aýratyn otag, kabina ýa-da toplumly ýarym günlük işçä aýratyn baha berilmelidir.Web sahypasy merkezi sanawdan bir öý eýesi bilen aýratyn däl hosting ulanýan bolsa, merkezi sanawdan öý eýesiniň bahalandyrmasyna goşular.Aýry-aýry kesgitlenýän miras ýok, sebäbi umumy ýaşaýyş jaýyna iň soňky gözegçilik “bellenen adam” bilen bolýar.
Merkezi reýtingdäki ýer eýesi, Merkezi reýting sanawy düzgünleriniň (Angliýa) SI 2000 53 535-iň III bölüminde görkezilişi ýaly "diňe miras" däl bolsa, Merkezi reýting sanawynda kärendeçiniň balynyň bir bölegidir.
Merkezi sanaw UTT tarapyndan baha berilýär.Listerli sanaw / merkezi sanaw araçägindäki islegler ilki topara ugrukdyrylmaly.
Elektron aragatnaşyk kody (“Kod”) elektron aragatnaşyk toruny üpjün edijilere elektron aragatnaşyk torlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.Kodeks bu üpjün edijilere köpçülik ýerlerinde (köçelerde) infrastruktura gurmaga we ýer eýesi bilen ylalaşyk esasynda ýa-da Şotlandiýanyň kazyýetine ýa-da magistratura gitmek arkaly hususy ýerlere hukuk almaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, gurluşyk rugsady görnüşinde şäher we oba meýilnamalaşdyryş kanunlaryndan belli bir derejede boşadylýar.Elektron aragatnaşyk ulgamyny üpjün edijilerden başga-da, kod üpjün edijileriň ulanyp biljek turbageçirijilerini gurmak isleýänler üçin elýeterlidir.
Elektron aragatnaşyk kody 1984-nji ýyldan bäri bar. Häzirki Elektron Aragatnaşyk Kodeksi, 2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda güýje giren Sanly Ykdysadyýet Kanunynyň bir bölegidir. Täze kod elektron aragatnaşyk torlaryny gurmagy we goldamagy has-da ýeňilleşdirmek üçin niýetlenendir. kodlaşdyrmak ygtyýary bolan operatorlar.Telekommunikasiýa infrastrukturasyny gurmak üçin ulanylýan ýeri bahalandyrmakda ulanylýan çaklamalary üýtgedýär.Netijede, täze görkezmelere laýyklykda kesgitlenen kärendeler, öňki görkezmelere laýyklykda baglaşylan ýa-da kesgitlenen kärendelerden düýpgöter tapawutlanýar.
Täze ülňüler bilen talap edilýän baha kesiş çaklamalary, baha beriş çaklamalaryna doly laýyk gelmeýär.Jemgyýetçilik işgärleri, şeýle kärende reýting üçin esas hökmünde ulanylmaly diýen argument alsa, UTT-den maslahat almaly.
Gözleg talaplarynyň görnüşleri göz öňünde tutulýan desganyň görnüşine baglylykda üýtgeýär.Sitehli saýt gözlegleri, saýtyň ähli ýaşaýjylaryny resminamalaşdyrmalydyr, sebäbi bu salgyt salynýan ýaşaýjylaryň kesgitlenmegine we baha berilmegine täsir eder.
Köp peýdaly enjamlar garyşyk çemeleşme bilen bahalandyrylýar: desganyň bahasy üçin kärende usuly we salgyt salynýan enjamlar we enjamlar üçin potratçynyň baha beriş usuly.
Anket, bahalandyrylmagy üçin enjamlar we enjamlar üçin çykdajy elementlerini kesgitlemeli we resminamalaşdyrmaly.
Esasy ulgam operatorlary 2019-njy ýylyň iýun aýynda 5G infrastrukturasyny we enjamlaryny öndürip başladylar. Sahypalar ilki birnäçe uly şäherler we şol şäherleriň içinde kiçi ýerler bilen çäklenýärdi.Writingazylanda 5G infrastrukturasy barha köp gurulýar we olaryň içindäki şäherleri we uly ýerleri öz içine alýar.Görnüşinden, ykjam operatorlar bar bolan saýtlary, üçekleri, täze saýtlary we ýollary täzelemäge ünsi jemleýärler.Bu, köplenç täze gurluşyk meýdançalarynda has uzyn mastalara we goşmaça kabinalara sebäp bolýar.Dam örtüginiň täzelenmegi gysga diňleri we / ýa-da üçegiň gyrasyna has ýakyn hereket edýän enjamlary çalşyp biler.Şeýle hem has köp üçekli kabinalar bilen üpjün etmegi öz içine alar.Relevanthli degişli derňew maglumatlary ýokardaky ýaly ýazylmalydyr.
Kiçijik öýjükleriň ýerleşdirilmegi toruň has giň ýaýramagyny üpjün eder diýlip garaşylýar, ýöne ýazylan wagty beýle giň ýaýramagyň subutnamasy ýok.5G torlary ulalansoň, süýüm birikmesi bolup bilýän ýa-da bolmazlygy üçin köp sanly kiçi stansiýany ulanar.Şeýle ýerler üçin gözleg talaplary üýtgeýär, sebäbi bu dogry baha birligine täsir eder.Bu sahypalar üçin gözleg talaplary elýeterli bolanda täzelener.
Simsiz giň zolakly saýtlar, adatça, öý simsiz giň zolakly marşrutizatoryna meňzeş enjamlary ulanyp, binalara, açyk mebellere ýa-da polýuslara oturdylýar.
Simsiz giň zolakly zarýad görnüşinde aýratyn mirasyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin baha bermegiň predmeti kesgitlenmeli.Aşakdaky gözleg maglumatlary ýazylmaly:
Simsiz giň zolakly enjamlar esasy magistralda ýa-da aragatnaşyk stansiýasynda 2421-nji Düzgünnama tabyn bolup, şonuň üçin esasy ýolda paýlaşylýandygyna baha bermelimi?Simsiz giň zolakly saýt, aýratyn bir kärende ýa-da 12 aý ýa-da has köp şertnama esasynda ulanylsa, mast saýty paýy bolmasa (Angliýada SI2421 we Uelsde SI3343) we simsiz giň zolakly hyzmat ulanylanda aýratyn baha berilmelidir.Kofe dükanynyň müşderileri tarapyndan ulanylýan kofe dükany Wi-Fi saýty ýaly eýesiniň emläginiň ulanylyşynyň bir bölegi hasaplanýar.Gurnama, müşderiniň “esasy” emläkden lezzet almagyny güýçlendirýär, köplenç emlägiň gymmaty bilen deňeşdirilende az bolýar.
Bu ýerler esasan işsiz jaýlarda ýerleşýär.Siteerde gözden geçirmegiň zerurdygyna üns bermeli.
Içerki içerki gözleg arkaly Wi-Fi / Bluetooth genetiki maglumatlaryny tassyklamak zerur hasap edilse, ulanylýan enjamlardan surata düşürilmegi we pol meýilnamasyna ýazylmagy maslahat berilýär.3-nji goşundyda ýeriň jikme-jikliklerini, enjamlaryny, enjamlaryň ýerleşişini we degişli sergi habarnamalaryny ýazmak üçin ulanyljak gözegçilik sanawy berilýär.
Wi-Fi / Bluetooth operatoryndan kärende ýa-da eýeçilik şertnamasynyň göçürmesi eýeçiligi döretmäge kömek edip biler.
Anketanyň jikme-jiklikleri degişli programma üpjünçiliginde - telekommunikasiýa gurallary we WiFi saýtlary üçin aragatnaşyk diňiniň programmasynda ýazylmalydyr.Uly saýtlar üçin paket däl serwerler (NBS) doly potratçy esasynda bahalandyrylýar.
Meýilnamalar, gözlegler we beýleki maglumatlar Elektron resminamalary dolandyrmak (EDRM) ulgamyndaky degişli bukjalarda saklanmalydyr.
Jemgyýetçilik hyzmatlarynyň köpüsine baha bermek usuly gibrid çemeleşme bolup durýar: jaýlary ýa-da ýerleri kärendesine we maşynlaryň we enjamlaryň kanuny kapitalizasiýa nyrhlary esasynda kapitallaşdyrylan çykdajylara salgyt salynýan goşmaçalaryna esaslanýar.
Kärende barada subutnamalar milli derejede gözden geçirildi we ýer bahasy senarisi alyndy.Saýtyň bahalary sahypanyň görnüşine we geografiki ýerleşişine görä üýtgeýär.Programmanyň gysgaça mazmuny Telekommunikasiýa Mastynyň tejribe belliklerinde berilýär.


Iş wagty: Mart-03-2023