jiejuefangan

2023-nji ýylda iň köp satylan öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji

Bu sahypadaky baglanyşyklar üçin komissiýa alyp bileris, ýöne diňe goldaýan önümlerimizi maslahat berýäris.Näme üçin bize ynanýarlar?
Elyldyzdan az kabel birikmesi üçin çözgüt tapmaly däl ýa-da adaty kabeliň hödürleýän zady bilen görşüňizi çäklendirmeli däl.Bu telewizion antenna güýçlendirijileri size anyk HD kanallaryny berer.
Liveaşaýan ýeriňize baglylykda düşnükli we durnukly telewizion signal almak hemişe aňsat iş däl.Şeýle-de bolsa, beýleki ýagdaýlarda bolşy ýaly, häzirki zaman tehnologiýasy hem goşuldy we çözgüt hödürledi.Gowy .css-3wjtm9 {-webkit-tekst-bezeg: aşagy; tekst-bezeg: aşagy; tekst-bezeg-galyňlygy: 0.125rem; tekst-bezeg-reňk: # 1c6a65; tekst-aşagy-ofset: 0.25rem reňk; : miras; -body-hover; TV Telewizor Antenna Booster bilen, häzirki telewizoryň sazlamasyny köp pul sarp etmän güýçlendirip bilersiňiz.Has düşnükli surat, has gowy ses we käwagt signal güýçlendiriji bilen has köp kanal alyp bilersiňiz.Antennaňyz içerde ýa-da açyk howada bolsun, daş-töweregiňize laýyk güýçlendirijiler bar, hatda antenna gurlan güýçlendirijiler hem sazlamany düýpgöter üýtgeder.
Iň oňat elektronikalarymyz hakda has giňişleýin öwrenmek üçin iň oňat öýjükli telefon signal güýçlendirijilerini, Wi-Fi giňeldijilerini we daş-töweregi ses ulgamlaryny saýlaň.
Güýçlendirijileriň iki görnüşi bar: diň güýçlendirijileri we otag güýçlendirijileri.Mast güýçlendirijiler antenadan signaly gönüden-göni güýçlendirýär, ýapyk güýçlendirijiler köplenç kabel gutusy ýaly käbir enjamlar üçin ulanylýar.Mast güýçlendirijiler diňe ýerüsti telewideniýe üçin, ýapyk güýçlendirijiler ýerüsti we hemra teleýaýlymlary üçin ulanylyp bilner.Telewizor antenna güýçlendirijiňizi daşarda ýerleşdirmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, howa çydam edip biljek wariantlary gözläň.
Girdeji güýçlendiriji tarapyndan berlen signal güýçlendiriş derejesini görkezmek üçin ulanylýan ölçegdir.Mast güýçlendirijilerinde 30-40 dB, otag güýçlendirijilerinde bolsa 16-25 dB aralygy bar.Bu güýçüň ýokarlanmagyna getirýär, başgaça aýdylanda has ýokary desibeller has gowy signal aňladýar.Fieldsokarky meýdanlar az ses, ýagny signalyň kesilmegine sebäp bolup biler.
Bu diňe birnäçe telewizory telewizor antenna güýçlendirijisine birikdireniňde göz öňünde tutulmalydyr.Size näçe giriş gerekdigini kesgitläň we güýçlendirijiňizde telewizorlaryň sany üçin çykyş portlarynyň dogry sanyna göz ýetiriň.
Telewizoryňyzyň haýsy ýygylyklary goldaýandygyny bilmek üçin modeliňiziň aýratynlyklaryny barlaň.Satyn alýan antenna güýçlendirijiňiz, aşakdakylaryň biri bolup bilýän telewizoryň ýygylygyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň: VHF, UHF, FM, ATSC, NTSC, FTA ýa-da OTA.
Dürli mümkinçiliklere eýe bolan telewizion antenna güýçlendirijileriniň köpdügi sebäpli, iň köp ulanylýan zerurlyklara we ulanyşlara laýyk birneme saýlamagy makul bildik.Öýümiz üçin iň oňat warianty saýlap bilersiňiz, diapazonymyz aňsatlaşdyrylýar.Şeýle hem, saýlawymyzy CNET we BestReviews ýaly beýleki neşirler bilen deňeşdirdik.Hemişe bolşy ýaly, diňe müşderilerimizi kanagatlandyrýan önümleri goşmaga çalyşýarys, şonuň üçin saýlaýan önümlerimiziň iň az bahasy 4 ýyldyz ýa-da Amazonda has ýokary.Aşakda haýsy telewizor antenna güýçlendirijilerini tapdyk.
Iň esasy saýlan zadymyz, elbetde, Channel Master Ultra Mini Antenna güýçlendiriji.Bu amp size zerur zatlaryň hemmesi bar: köp öý telewizorlary üçin çykyş portlary, ýapyk we açyk gurnamalar üçin çydamly poroşok örtük, pes ses derejesi we ähli telewizorlary we telewizorlary jemgyýetçilik antennalary bilen sürmek ukyby.
Hatda näçe port gerekdigine baglylykda dürli modellerde gelýär.Eger gurnamaňyz üçin işleýän bolsa, ýeňmek kyn.
Birnäçe ýygylygy goldaýan telewizor antenna güýçlendirijisini gözleýän bolsaňyz, “Cimple Co.” telewizion antenna güýçlendirijisine göz aýlaň.Bu 24dB birlik bilen, VHF, UHF, FM, ATSC, NTSC, FTA we OTA ýygylyklaryny güýçlendirip bilersiňiz.
Güýçli metal jaý, güýçlendirijiňizi uzak wagtlap saklamaga ýeterlik derejede güýçlidir.Bu baglanyşyk bilen, päsgelçiliklere garşy göreşmek üçin pes ýoýulmalara, iň az seslere we sazlap boljak girdejilere bil baglap bilersiňiz.Multipleöne birnäçe telewizoryňyz bar bolsa, birden köp gerek bolar.
Öýjükli diňler telewizor signalyňyzda käbir kynçylyklara sebäp bolup biler.Bu siziň tejribäňiz bolsa, LTE süzgüçli “Channel Master Antenna Preamplifier” siziň üçin.3G, 4G we 5G signallaryndan päsgelçiligi aňsatlyk bilen ýapyp biler.
Şeýle hem 17dB pesden 30dB belentlige çenli sazlap boljak girdeji sazlamalary bar.Bu, ony kabul ediş zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem içerde ýa-da açyk howada bar bolan antenany oturtmak aňsat.
Öýüňizde simleri gurmak we simleri iň az derejede saklamak üçin antenna güýçlendiriji gözleýän bolsaňyz, Winegard LNA-100 Boost siziň üçin.Diňe bir enjama signaly güýçlendirmek isleseňiz, bu gaty güýçlendiriji.Diňe telewizora we antenna birikdiriň, sesleri azaldyp, has köp kanallara girip bilersiňiz.
Oba ýerlerinde anyk we durnukly signal almak elbetde kyn mesele, ýöne Antennalar göni ClearStream şiresi güýçlendiriji hökman aňsatlaşdyrýar.Güýçlendiriji VHF we UHF ýygylyklaryny goldap biler, 100 futdan gowrak koaksial kabel bilen üpjün ediler, howa geçirmeýän goragly we öýjükli hyzmatlara päsgelçiligi azaltmak üçin içerki süzgüç bar.
Bu aýratynlyklaryň hemmesi oba ýerleri üçin amatly edýär, şäher şertleri üçin hem ajaýyp.
Öýüňizdäki her otagda diýen ýaly telewizor barmy?“Antennas Direct” sekiz portly telewizor paýlaýjy güýçlendirijini ulanyp bilersiňiz.Bu güýçlendirijini antenna birikdirip, öýüňizdäki sekiz telewizora anyk we güýçli signal iberip bilersiňiz.
Gaty jaý, aşa könelmekden goraýar.Her gezek bir signaly böleniňizde, tutuşlygyna üns berýändigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň.
Synaga çydap bilýän antenna güýçlendirijisini gözleýän bolsaňyz, ygtybarly kabel önümleriniň dokuz portly güýçlendirijisini göz öňünde tutuň.Bu antenna güýçlendirijisi, aşa sowuk we yssy ýaly ähli howa şertlerinden goraýan çydamly poroşok örtügine eýedir.Şeýle hem, içerki ulaldylan gorag bar.
Dokuz portly ýitgisiz splitter, öýüňizdäki dürli telewizorlary birikdirmäge mümkinçilik berýär.Hat-da aýlaw porty bar, bu elektrik togy kesilen ýagdaýynda bir enjamyň işlemegine mümkinçilik berýär.
Bu antenna içerki girdeji gazandy, bu antennany açyk howada gurnamak isleýänler üçin ajaýyp wariant boldy.Bu model bilen, splitter satyn almazdan iki telewizory birikdirip bilersiňiz.
Simsiz uzakdan dolandyrmak antennany 360 dereje aýlamaga mümkinçilik berýär we 40 metrlik koaksial kabel monta location ýerini saýlamakda çeýeligi üpjün edýär.Şeýle hem, howa çydamly, tupan wagtynda antennany ýitirmersiňiz.
Antop antenna güýçlendirijileri arzan we gurmak aňsat.Şeýlelik bilen, ulanyp bilmejek zadyňyza pul ýitirmek barada alada etmeli däl.Şeýle-de bolsa, bahasy üçin bu ajaýyp amp.
Bu telewizor antennasynda gurlan LTE süzgüji, gysga we uzak aralyga kabul etmek üçin wyklýuçatel we ýönekeý USB tok üpjünçiligi bar.Köp pul harçlamak islemeýän bolsaňyz, muny synap görüň.
Bu oturdylan signal güýçlendiriji bilen antenna.Signal güýçlendiriji bilen ýeke-täk telewizion antenna Köne telewizoryňyza sanly belgili HD signal beriň.
Köne telewizoryňyzy häzirki döwre getirmek üçin antennalary, güýçlendirijileri we öwrüjileri satyn alyp bilersiňiz.Köp kanal almaga kömek etmek üçin 200 mil aralygy bar we islendik ýerde diýen ýaly gurmak aňsat.
Antennany içerde ýa-da açyk howada ulanmak isleýändigiňizi bilmeýän bolsaňyz, “Antennalar” göni pes ses ses güýçlendiriji siziň üçin iň oňat saýlaw bolup biler.Iki sany 36 ″ howa geçirmeýän açyk koaksial kabel, islendik tupany başaryp biljekdigini üpjün edýär.
Nirede bolsaňyzam, oba ýerlerinde-de bolsaňyz, bu preamp ýerli stansiýalary tutmak üçin kabul edişligiňizi gowulandyrar.Şeýle hem ýokary hilli bolmagy üçin signal öçmezden ozal häzirki antennanyňyza ýakyn ýerde gurup bolýar.
.css-v1xtj3 {ekran: blok;font-family: FreightSansW01, Helvetica, Arial, sans-serif;şriftiň agramy: 100;aşaky çäk: 0;ýokarky margin: 0;-webkit-tekst-bezeg: ýok;tekst bezegi: hiç; rem;setir beýikligi: 1.2; aşaky margin: 1rem; ýokarky margin: 0.625rem;}} @ media (min-ini: 40.625rem) {. css-v1xtj3 {setir beýikligi: 1.2;}} @ media (min- ini: 48rem) {.css-v1xtj3 ont font-size: 1.18581rem;çyzygyň beýikligi: 1.2;aşaky margin: 0,5rem;ýokarky margin: 0rem;}} @media (min-ini: 64rem) {.css -v1xtj3 {font-size: 1.23488rem; line-height: 1.2; margin-top: 0.9375rem;} any Islendik ýol ýa-da sebit üçin iň gowy aýakgap


Iş wagty: Mart-31-2023