bg-03

KingTone tunelleri örtmek çözgütleri bilen üpjün etdi

Boýuň çäklendirilmegi we uzynlygy sebäpli tunelleriň örtülmegi operatorlar üçin hemişe kyn mesele.Tuneliň aýratynlyklary, gurşawy üpjün etmegiň usullaryny çäklendirýär.Metro ýa-da otly tunelleri adatça dar we ýokarky tarapy pes;ýol tunellerinde bolsa uly kelleli we giň bolýar.Adatça tuneller diňe belli döwürleriň arasynda ýerleşýär;şonuň üçin çeýe amaly häsiýetli, çalt ýerine ýetiriş wagty we arzan bahasy gaýtalaýjyny tuneliň signalyny örtmek çözgüdi hökmünde gowy saýlady.

 KingTone-Radio-Tunnel-Solut

Tuneliň ýer aýratynlyklary sebäpli, esasy stansiýa tuneliň örtügi üçin niýetlenilmedik bolsa, esasy stansiýanyň çykýan signalynyň tunelden geçmegi gaty kyn.Şol sebäpli tuneliň köpüsi signalyň örtüginiň pesliginden ejir çekýär.Tuneliň örtügi üçin ýörite stansiýany ulanmakdan başga-da, süýümli optiki gaýtalaýjy tuneliň örtüginiň iň oňat çözgüdi bolup durýar, şeýle hem tuneldäki signalyň örtügini gowulandyrmak üçin Powerokary kuwwatly gaýtalaýjy hem durmuşa geçirilip bilner.

KingTone-Tunnel-Solution


Iş wagty: Noýabr-23-2021