bg-03

Signal gaýtalaýjy güýçlendiriji güýçlendiriji gurnama habarnamasy

Saýtda gözleg

Signal Repeater Güýçlendiriji Booster gurmazdan ozal, gurnaýjy taslama jogapkär adam bilen habarlaşmaly, gurnama ýerinde gurnalan şertleriň bardygyna düşünmeli.

Aýratynam şulary öz içine alýar: Gurmak meýdançasy, daş-töweregi (Temperatura we çyglylyk), elektrik üpjünçiligi we ş.m.Hünärli bolsa, degişli işgärler bilen göni ýaýlymda gözleg geçirmeli.Gaýtalaýjy, açyk howada işläp bilýän, işleýiş temperaturasy -25oC ~ 65oC, çyglylyk ≤95% bolup, tebigy gurşawyň köp ýerlerine uýgunlaşdyrylyp bilner.

Maslahat berilýän daşky gurşaw talaplary:

1. Gurmak meýdany poslamaýan gazlar we tüsse, Elektromagnit päsgelçilik meýdanynyň güýji ≤140dBμV / m (0.01MHz ~ 110000MHz).
2.Saglama beýikligi, RF kabeliniň marşrutlaşdyrylmagyny, sowadylmagyny, howpsuzlygyny we hyzmatyny ýeňilleşdirmeli.
3. Garaşsyz we durnukly 150VAC ~ 290VAC (Nominal 220V / 50Hz) AC güýji toplumyny üpjün etmeli.Beýleki ýokary güýçli enjamlar telekommunikasiýa enjamlary bilen paýlaşylmaly däldir.
4. Binada ýyldyrym gorag enjamlary oturdylmalydyr we ýeterlik güýç we durnuklylyk bolmaly.
5. Töwereginde toprak bar.

Gurnama gurallary

Ulanmak üçin gurnama guraly: Elektrik täsir ediji buraw, demir çekiç, tigirler, arkanlar, guşaklar, kaskalar, merdiwanlar, otwýortka, pyçak, pyçak, pyçaklar, penjeler, kompas, ölçeg lentasy, jüpdek, elektrik demir, göçme kompýuter, 30dB ugrukdyryjy, spektr analizatorlar, VSWR synagçysy.

Signal gaýtalaýjy güýçlendiriji güýçlendiriji gurnama

Polýus ýa-da diwara berkidiş usuly bolup biler.Heatylylygyň gowy ýaýramagyny üpjün etmek üçin şemalladylýan ýerde dikligine ýa-da mastda oturdylmaly, eger diwara asylsa, enjamyň ýokarky bölegi potolokdan 50 sm-den gowrak hasap edilse, enjamyň aşaky bölegi has köp zerur poldan 100 sm uzaklykda.

Antenna we iýmitlendiriji gurmak we seresaplyklar

1. Antenna ulgamlaryny gurmak tejribeli hünärmenleri tamamlamagy talap edýär.
2.Siz durmuş üçin howp bolup biljek elektrik liniýalarynyň ýanynda antenna gurup bilmersiňiz.
3. exposedhli açyk bogunlar öz-özüne ýelmeýän suw geçirmeýän lentany we elektrik izolýasiýa lentasyny möhür bilen ulanmalydyr.

Ounder we elektrik üpjünçiligini birikdiriň

1. Enjamlary ýerleşdirmek
Enjamlar gowy ýerleşdirilen bolmaly, gaýtalanýan diwar şassisi ýerinde mis bar, 4mm2 ýa-da ýere has galyň mis sim ulanyň.Zemin simleri mümkin boldugyça gysga bolmaly.Gurlanda, enjamlaryň toprak simleri integral toprak zolagyna birikdirilmelidir.Talaplar zolagynyň toprak garşylygy ≤ 5Ω bolup biler, ýer birleşdirijisi konserwatiw bejergini talap edýär.
2. Kuwwaty birikdiriň
220V / 50Hz AC güýjüni enjamyň port porty bloklaryna birikdiriň, elektrik liniýasynda 2mm2 sim ulanylýar, uzynlygy 30 m-den az.Garaşylýan güýç talaby üçin güýç UPS-den geçmeli, soňra bolsa UPS-ni gaýtalaýjy güýç port terminal bloklaryna birikdirmeli.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!


Iş wagty: Apr-08-2023