bg-03

Gurluşygyň örtügini gowulandyrmak taslamasynda UHF TETRA

Kingtone 2011-nji ýyldan bäri dürli tehnologiýalar üçin ýapyk örtük çözgütlerini ýerleşdirýär: öýjükli telefon (2G, 3G, 4G), UHF, TETRA… we dürli gurşawda, Metro desgalaryna, howa menzillerine, awtoulag duralgalaryna, uly binalara, bentlere we tunellere, demir ýol we ýol.
TETRA (ýerüsti magistral radio) tehnologiýasy bütin dünýäde ulanylýar

Käbir ýagdaýlarda goşmaça signal güýji gerek bolup biler.Mysal üçin, işgärleriňiz senagat infrastrukturasy bilen gurşalan portlarda işlese ýa-da ýerasty giňişligi gorasa, galyň gurluşyk materiallary (köplenç beton ýa-da polat diwarlar) päsgelçilik bolup, signalyň öňüni alyp biler.Bu, elbetde, aragatnaşygy gijikdirer we käbir ýagdaýlarda ulanyjynyň maglumatyň doly berilmegine we alynmagyna päsgel berer.
Ygtybarly Içerki jemgyýetçilik howpsuzlygy simsiz torlary, has giň gurşawy we binanyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin dykyz şäher ýerleri we hatda çuň ýerasty ýerler üçin ýokary kabul edijilik duýgurlygyna we ýokary geçiriji güýç UHF / TETRA BDA zerur.
Şeýle şertlerde ygtybarly birikmegi üpjün etmek üçin berýän goşmaça tehnologiýamyz, DAS (paýlanan antenna ulgamlary) bilen signal diapazonyny ýokarlandyrmak üçin gaýtalaýjylardan ybarat.Baglanyşygyň näsazlygy ýüze çykanda bu çözgüt üpjün edýär.Iň kiçi ýaşaýyş jaýlaryna iň uly önümçilik binalaryna ýerleşdirilip bilner.
Gurluşygyň örtügini gowulandyrmak · GURULMAKDAKY GÖRNÜŞLI ANTENNA ulgamLARY (DAS) we BI-DIREKTIONAL Güýçlendiriji (BDA)
Binanyň göwrümi haýsy çözgüdiň boljakdygyny hakykatdanam kesgitleýär.
Kiçijik binalar üçin BDA [iki taraplaýyn güýçlendiriji] bolar, ýöne çözgüt däl uly binalar üçin süýüm-optiki DAS bilen gitmeli.

Gurluşyk gurnamalarynda ulanylýan tehnologiýalar, daşardan signal getirýän ýönekeý howa relýesinden başlap, giňden paýlanan antenna ulgamyna (DAS) üýtgäp biler.

Binanyň daşyndan TETRA signalyny alýan, güýçlendirýän we DAS (paýlanan antenna ulgamy) arkaly içine sanjym edýän ulgam.

 


Iş wagty: Mart-13-2023