bg-03

Oba ýerlerinde öýjükli telefon signalyny nädip gowulandyryp bolar?

Oba ýerlerinde öýjükli telefon signalyny almak näme üçin kyn?

Şonuň üçin köpümiz günüň geçmegine kömek etmek üçin jübi telefonlarymyza bil baglaýarys.Olary dostlarymyz we maşgalaňyz bilen aragatnaşyk saklamak, gözleg, iş e-poçta ibermek we adatdan daşary ýagdaýlar üçin ulanýarys.

Güýçli, ygtybarly öýjükli telefon signalynyň bolmazlygy düýş görüp biler.Bu esasanam oba ýerlerinde, uzak ýerlerde we fermalarda ýaşaýanlar üçin has dogrydyr.

Esasyöýjükli telefonyň signalynyň güýjüne päsgel berýän faktorlaraşakdakylar:

Minaranyň aralygy

Oba ýerlerinde ýaşaýan bolsaňyz, öýjükli diňlerden has uzakda bolarsyňyz.Öýjükli signal çeşmede iň güýçli (öýjük diňi) we näçe uzak bolsa, şonuň üçin gowşak signaldyr.

Ulanyp boljak köp gural bariň ýakyn diňi tapyň.Websitesaly web sahypalaryny ulanyp bilersiňizCellMapperýa-da programmalar ýalyOpenSignal.

Ene tebigaty

Adatça, uzak ýerlerdäki jaýlar agaçlar, daglar, depeler ýa-da üçüsiniň utgaşmasy bilen gurşalan.Bu geografiki aýratynlyklar öýjükli telefon signalyny bloklaýar ýa-da gowşadýar.Signal, telefon antennasyna girmek üçin şol päsgelçiliklerden geçip barýarka, güýç ýitirýär.

Gurluşyk materiallary

Thegurluşyk materiallaryjaýyňyzy gurmak üçin ulanylýan öýjükli telefon signalynyň pes bolmagy üçin sebäp bolup biler.Kerpiç, metal, reňklenen aýna we izolýasiýa ýaly materiallar signalyň öňüni alyp biler.

Oba ýerlerinde öýjükli telefon signalyny nädip gowulandyryp bolar?

Öýjükli telefon pudagynda signal güýçlendiriji (öýjükli gaýtalaýjy ýa-da güýçlendiriji diýlip hem atlandyrylýar), öýjükli telefon kabul ediş antennasy, signal güýçlendiriji we içerki ýaýlym antennasy arkaly öýjükli telefonyň kabul edilmegini güýçlendirmek üçin ulanylýan enjamdyr. .

QQ图片20201028150614

Kingtone gaýtalaýjylaryň doly toplumyny hödürleýär (iki taraplaýyn güýçlendiriji ýa-da BDA)
ähli zerurlyklary ödäp bilýär:
GSM 2G 3G gaýtalaýjy
UMTS 3G 4G gaýtalaýjy
LTE 4G gaýtalaýjy
DAS (paýlaýyş antenna ulgamy) 2G, 3G, 4G
350MHz 400MHz 700MHz 800 MGs, 900 MGs, 1800 MGs, 1900MHz 2100 MGs, 2600 MGs Repeater
Çykyş güýji: Mikro, orta we ýokary güýç
Tehnologiýa: RF / RF gaýtalaýanlar, RF / FO gaýtalaýjylar
Localerli ýa-da uzakdan gözegçilik:

“Kingtone Repeater” çözgüdi hem mümkinçilik berýär:
şäher we oba ýerlerinde BTS-iň signal signalyny giňeltmek
oba ýerlerinde we daglyk ýerlerde ak ýerleri doldurmak
tuneller, söwda merkezleri ýaly infrastrukturany gurşap almagy üpjün etmek,
awtoulag duralgalary, ofis binalary, hangar kompaniýalary, zawodlar we ş.m.
Gaýtalaýjynyň artykmaçlyklary:
BTS bilen deňeşdirilende arzan baha
Ansat gurnamak we ulanmak
Ygtybarlylyk

HTB1pYIhQpXXXXcGXFXXq6xXFXXXV


Iş wagty: Fewral-14-2022